Warunki korzystania z Serwisu

Zobacz również najczęściej zadawane pytania: FAQ

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU VetVideo

1. DEFINICJE

1. Serwis - serwis internetowy www.vetvideo.elamed.pl którego właścicielem jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach; adres: al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, dla której rejestr prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód XII Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000411505 , REGON: 240514233 ; NIP: 954 25 73 300.

2. Administrator Serwisu - ELAMED Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach; adres: al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice, dla której rejestr prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód XII Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000411505, REGON: 240514233 ; NIP: 954 25 73 300.

3. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lekarza medycyny weterynaryjnej bądź technika weterynarii, osoba będąca w trakcie studiów na uczelni wyższej na ww. kierunku oraz inna osoba lub firma prowadząca działalność związaną bezpośrednio lub pośrednio z branżą weterynaryjną, zainteresowana usługami świadczonymi przez Właściciela Serwisu oraz wykorzystująca Serwis do przeglądania treści w nim zawartych.

4. Materiały - filmy video oraz inne treści i linki zamieszczone w formie elektronicznej na serwerach Administratora Serwisu. Administrator zastrzega że niektóre marteiały mogą być dostępne wyłącznie dla użytkowników serwisu posiadających uprawnienia lekarzy medycyny weterynaryjnej bądź technika weterynarii lub osobami w trakcie studiów na uczelni wyższej na ww. kierunku, przy czym stosowana informacją będzie zamieszczona w opisie danego materiału przed zakupem. 

5. 1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu jest dostępny dla Użytkowników Serwisu w każdym momencie korzystania z Serwisu pod adresem http://vetvideo.elamed.pl/regulamin. Użytkownicy Serwisu akceptują niniejszy Regulamin, a także Regulamin Sprzedaży oraz Regulamin ŚUDE, zawierający m.in.  Politykę prywatności i Politykę Cookies poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu, Polityki prywatności oraz polityki cookies w całości. 

6. Polityka prywatności – dostępna w Serwisie pod adresem http://vetvideo.elamed.pl/regulamin-sude spis zasad dotyczących prywatności Użytkowników, w szczególności zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora Serwisu.

7. Polityka cookies – sposób zarządzania danymi informatycznymi, w tym plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. DZIAŁALNOŚĆ SERWISU 

1. Działalność Serwisu ma charakter w szczególności informacyjny, dydaktyczny umożliwiający jego Użytkownikom zapoznanie się z dostępnymi w Serwisie materiałami oferowanymi przez Elamed Media Group oraz ich zakup a także kontakt z Administratorem Serwisu.

2. Administrator Serwisu może zamieszczać w serwisie materiały dostarczane przez Użytkowników. Użytkownik przesyłając materiał celem jego zamieszczenia w serwisie:

-  oświadcza i potwierdza, że wykorzystanie materiału nie naruszy praw osób trzecich, a w wypadku gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi z roszczeniami zobowiązuje się zwolnić  Administratora ze wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie i pokryć wszelką poniesioną szkodę. W szczególności Użytkownik oświadcza, że jest w pełni uprawniony lub posiada zgodę uprawnionych podmiotów na wykorzystanie w czasie realizacji filmu pomieszczeń, w których materiał będzie realizowany oraz wizerunku występujących w filmie osób oraz wyraża nieodwołalną zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz wizerunku innych występujących osób (także głosu oraz wypowiedzi) oraz wizerunku nagranych pomieszczeń - utrwalonych w trakcie lub przy okazji realizacji materiału - w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów - przez Elamed Media Group na cele związane z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności w celu zamieszczenia i rozpowszechnienia ww. filmu w Serwisie

-  udziela Elamed Media Group niewyłącznej, nieodwołanej, nieograniczonej w czasie i nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich majątkowych do  materiału w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów obejmującej wszystkie znane pola eksploatacji, w tym w szczególności prawo do  utrwalenia, zwielokrotnienia, udostępnienia, rozpowszechnienia i wprowadzenia do obrotu (całości lub części) każdą dostępną techniką,  w tym w celu zamieszczenia i rozpowszechnienia ww. filmu w Serwisie oraz korzystanie z niego przez Użytkowników Serwisu w sposób wynikający z regulaminu Serwisu, w tym w szczególności poprzez wprowadzanie do pamięci komputera i sieci Internet, na stronach internetowych, dalsze rozpowszechnianie, poprzez linkowanie,  udostępniania treści czytelnikom, prenumeratorom, kontrahentom, nadania za pośrednictwem wizji lub fonii, publicznego odtwarzania (użycie całości lub fragmentów podczas szkolenia, konferencji lub odczytu). Użytkownik wyraża także zgodę na wykonywanie opracowań, w tym tłumaczeń na każdy język i korzystania z nich na polach eksploatacji wskazanych powyżej oraz  wyraża zgodę na dokonywanie przez Elamed Media Group, według jego uznania, dowolnych przeróbek, montażu, skrótów  nagrań.

Administratorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o wyborze danego materiału do zamieszczenia w Serwisie, formie i czasie wykorzystania – w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.

3. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w granicach obowiązującego prawa jest uprawniony do zamieszczania na stronach internetowych, forach dyskusyjnych, portalach i serwisach internetowych  i rozpowszechniania poprzez e-mail linków do poszczególnych stron Serwisu, o ile nie narusza to obowiązującego w przestrzeni Internetowej prawa i jest pożądane przez jej społeczności będące odbiorcami takich komunikatów Użytkownika.

4. Pełny dostęp do materiałów umożliwiany jest po uiszczeniu opłaty na rzecz właściciela Serwisu. 

3. PŁATNOŚCI I DOSTĘP DO MATERIAŁÓW

1. Płatności w ramach serwisu VetVideo za wybrany materiał może dokonać wyłącznie użytkownik zarejestrowany serwisie VetVideo w ramach swojego konta. 

2. Dostęp do pełnego materiału jest przypisywany automatycznie dla danego konta użytkownika w ramach którego została dokonana wpłata. 

3. Dostęp do opłaconego materiału w ramach konta użytkownika jest stały – tzn. istnieje możliwość wielokrotnego dostępu do zakupionego materiału.

4. Zakupiony materiał dostępny jest bezpośrednio po zarejestrowaniu płatności.

4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Odpowiedzialność Użytkownika została określona w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (w szczególności w Rozdziale 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną) dostępnym pod linkiem: https://elamed.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna-25052018

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA 

1. Odpowiedzialność Administratora zostały określone w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (w szczególności w Rozdziale 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną) dostępnym pod linkiem: https://elamed.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna-25052018

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje dotyczące polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (w szczególności w Rozdziale 7. Polityka Prywatności. Przetwarzanie danych osobowych) dostępnym pod linkiem: https://elamed.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna-25052018

7. REKLAMACJE

1. Sposób składania reklamacji wynikający z nieprawidłowego działania Serwisu jest określony w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dostępnym ( w szczególności w Rozdziale 6. Tryb postępowania reklamacyjnego) pod linkiem: https://elamed.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna-25052018

2. Sposób składania reklamacji wynikający z niezgodności produktu z umową określony jest w Regulaminie Sprzedaży (w szczególności w rozdziale PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY) dostępnym pod linkiem: http://vetvideo.elamed.pl/regulamin

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nie objętym niniejszymi Regulaminem stosuje się przepisy Regulaminu Sprzedaży oraz Regulaminu ŚUDE Elamed Media Group. 

2. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.